Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės 

I. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.heros.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir „HEROS“ UAB (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pirkėjas užsakymo patvirtinimo metu spausdamas mygtuką „Patvirtinti“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Pardavėjo elektroninės parduotuvės paslaugomis.

1.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pardavėjo Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

 

II. Privatumo politika 

2.1. Kliento registracijoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.

2.2. Registruodamasis Klientas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas pats registruodamasis pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.

2.3. Klientas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.5. Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie jo duomenų, ypač tais atvejais, kai naudojasi viešu kompiuteriu (pvz., universitete, interneto kavinėse ir pan.). Jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos, Pardavėjas neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.6. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Kliento.

 

III. Sutarties sudarymas

 

3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepatvirtinti užsakymo.

 

IV. Prekės ir jų kainos 

4.1. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

4.2. Viešas prekių pateikimas neįpareigoja Pardavėjo jų parduoti.

4.3. Imamasi visų įmanomų priemonių tam, kad prekių spalvos bei aprašymai būtų kiek įmanoma tikslesni. Ekrane matoma prekės spalva priklauso nuo Pirkėjo monitoriaus, todėl Pardavėjas negali garantuoti, kad įsigytos prekės spalva atitiks monitoriuje matytą spalvą. Svoris, išmatavimai ir talpa yra nurodomi su 2% paklaida. Prekių asortimentas bei aprašymai yra nuolat keičiami. Pardavėjas neatsako jokiam asmeniui už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri kiltų dėl naudojimosi šiame tinklapyje pateikta informacija.

4.4. Prekės kaina yra laikoma ta kaina, kuri nurodoma Pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo metu. Prekės kainos be jokio išankstinio įspėjimo tinklalapyje gali būti keičiamos, tačiau visiems pirkimams atliktiems tam tikru metu bus taikomos tos kainos, kurios galiojo užsakymo pateikimo metu. Į nurodytas kainas nėra įskaičiuotos siuntimo ir pakavimo išlaidos, jos yra priskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

4.5. Akcijų metu nuolaidos nesumuojamos, akcijinėms prekėms papildomos nuolaidos netaikomos. Vienu metu galima pritaikyti tik vieną nuolaidos kodą.

4.6. Pardavėjas negarantuoja, jog visos prekės esančios HEROS internetinėje parduotuvėje yra ir atsargose Pirkėjo pirkimo metu. Tokiu atveju, kuomet Pirkėjas nuperka prekę, kurios nėra atsargose, su juo Pardavėjas kuo skubiau susisiekia telefonu ar elektroniniu paštu. Pardavėjas taip pat negali garantuoti, jog internetinės parduotuvės turinyje nėra netikslumų ar spausdinimo klaidų bei taip pat negali garantuoti, jog visa informacija yra atnaujinta.

 

V. Pirkėjo teisės 

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

5.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

VI. Pirkėjo pareigos 

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktuose“.

6.2. Pirkėjas parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiims visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

6.3. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją el.paštu info@heros.lt.

6.5. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę laikyti, kad veiksmus elektroninėje parduotuvėje atliko Pirkėjas.

6.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

VII. Pardavėjo teisės 

7.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėti už prekes mokėjimo pavedimu, nesumoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

7.2. Jeigu pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją, užsakymą ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik pats Pirkėjas.

7.3. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimosi elektroninės parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo darbui arba stabiliam veikimui.

7.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir anuliuoti užsakymą, jeigu užsakyto produkto nebeturima likučio ar sistemoje buvo nurodyta klaidinga produkto kaina. Šiuo atveju Pardavėjas gražina Pirkėjui pinigus, jeigu už prekę jau buvo atsiskaityta.

7.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

VIII. Pardavėjo pareigos 

8.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Jei pasiūlyta prekė Pirkėjui netinka ir jis atsisako priimti pasiūlytą prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 7 darbo dienas grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

IX. Prekių pristatymas 

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotasis atstovas - Kurjeris (AB „Lietuvos paštas“).

9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes nurodytu adresu Lietuvoje per 1–7 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos, o pristatymo laikas į kitas šalis priklauso nuo Pardavėjo įgalioto atstovo - Pašto, nurodytų terminų. Taip pat Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių.

9.3. Prekių priėmimo metu Klientas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos pakuotės būklę, ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pastebėjęs siuntos pakuotės pažeidimą, Klientas privalo siuntos nepriimti ir Kurjerio pateiktame jos pristatymo patvirtinimo dokumente nurodyti pastebėtus trūkumus. Klientas, neatlikęs šių veiksmų esant Kurjeriui, neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų ir Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.

9.4. Kurjeriui pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

 

X. Prekių grąžinimas 

10.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.

10.2. Grąžinama prekė privalo būti visiškai sukomplektuota bei su prekės pirkimą įrodančiu čekiu. Už prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra visiškai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima prekės grąžinimui.

10.3. Prekes Pirkėjas grąžina savo transportu. Grąžinant prekes paštu, prekės siunčiamos originalioje pakuotėje adresu UAB „HEROS“, Šaulių 19, LT-92233 Klaipėda.

10.4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

10.5. Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas privalo kreiptis pirmiausia nurodytais kontaktais ir tik gavęs informaciją gali vykdyti grąžinimą per kurjerį arba LT paštą.

 

XI. Atsakomybė 

11.1. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

11.3. Jei elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas neatsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

 

XII. Baigiamosios nuostatos 

12.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

12.2. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.3. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.